Klauzula informacyjna dla podwykonawcy

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych, zasadach, na jakich się ono odbywa, oraz przysługujących w związku z tym prawach.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma REGESS Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 36, NIP 6112622738, biuro@regess.eu, tel. 48 75 64 42 073.
 2. Podanie danych przez Wykonawcę jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • zawarcia oraz realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych (w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz w szczególności ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu zawartej umowy, a po tym terminie, przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przez okres do przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, maksymalnie przez okres do 6 lat od końca roku, w którym zakończono realizację obowiązków wynikających z zawartej umowy.
 2. Państwa dane osobowe będą przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmiotów współpracujących z nami w procesie realizacji Umowy.  W związku z powyższym Państwa dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
 • kurierom i operatorom pocztowym,
 • bankom i operatorom płatności,
 • zewnętrznej obsługa administracyjno - księgowej,
 • klientowi, na rzecz którego realizowane są roboty budowlane.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe osób, których działanie będzie niezbędne w zakresie określonym w Umowie w  celu zawarcia i wykonania Umowy, w tym do wzajemnych kontaktów. Ujawnienie danych następuje na zasadzie administrator danych do administratora danych. W związku z tym, w celu wykonania obowiązków informacyjnych określonych w RODO osobom, o których mowa powyżej, należy przedstawić do zapoznania się treść niniejszej klauzuli.
 2. W celu ochrony Państwa danych osobowych wdrożono Politykę Ochrony Danych Osobowych, zgodną z rozporządzeniem RODO, obowiązującą w naszej firmie według poniższych reguł i standardów:
 • reguła adekwatności - przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania;
 • reguła transparentności – osoba, której dane osobowe przetwarzamy, powinna mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z jej danymi; niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Państwu pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jest jej przejawem;
 • reguła prawidłowości - staramy się, aby Państwa dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą; jeżeli stwierdzą Państwo, że w jakimś obszarze Państwa dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, prosimy o kontakt: biuro@regess.eu , tel. 48 75 64 42 073;  
 • reguła integralności i poufności - stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Państwa danych osobowych, cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym; zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Państwa danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą danych;
 • reguła rozliczalności - chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych tak, abyśmy w razie Państwa zapytania mogli udzielić Państwu pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego, jakie działania realizowaliśmy na Państwa danych.
 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje szereg praw, z których może skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będzie to nadużywane (np. przez nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Państwa nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji. Państwa prawa obejmują:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych - to prawo oznacza, że mogą Państwo poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje, jakie mamy o Panu/Pani i przesłali je do Państwa w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów,
 • prawo do poprawiania danych - jeżeli dowiedzą się Państwo, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, mają Państwo prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić; w takim przypadku mamy prawo poprosić Pana/ Panią o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych - jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w punkcie 5 powyżej, uznają Państwo, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania; o ile Państwa żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo lub nie będzie uniemożliwiało realizacji umowy, przychylimy się do Państwa żądania,
 • prawo do żądania usunięcia danych - prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Państwa prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Państwa dane osobowe, proszę pamiętać, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa lub zgodnie z naszym prawnie uzasadnioną potrzebą mamy obowiązek lub prawo przetwarzania Państwa danych;
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych - zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych mogą nas Państwo poprosić, abyśmy wyeksportowali dane, które nam Państwo podali w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych; uprawnienia, o których mowa powyżej, mogą Państwo wykonywać poprzez kontakt z nami biuro@regess.eu , tel. 48 75 64 42 073;  
 • na powyższe dane mogą się Państwo także kontaktować z nami wtedy, gdy jakieś nasze działanie będzie budziło Państwa obawę, czy nie narusza Państwa praw lub wolności.
 • Jeżeli uznają Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • prawo do sprzeciwu - odrębnie chcemy Państwa poinformować, że mają Państwo również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Prawo do sprzeciwu składa się wówczas, gdy nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Państwa dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Państwa żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa. Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić biuro@regess.eu, tel. 48 75 64 42 073.