Aktualności

Jak uzyskać dofinansowanie do termomodernizacji?

Dofinansowanie do termomodernizacji

Program "Czyste powietrze" został przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z UE. Możliwość otrzymania dotacji została skierowana do właścicieli budynków jednorodzinnych oraz tych, którzy zamierzają się dopiero budować. Program będzie realizowany przez najbliższe 10 lat. Program ma na celu obniżyć emisję pyłów, które przyczyniają się w znacznym stopniu do zanieczyszczenia środowiska, którego źródłem są kotły starej generacji. Wymiana na nowoczesne źródło ciepła jest obligatoryjna, jeśli chcemy skorzystać z dofinansowania. W ramach programu można otrzymać:

 • dotacje,
 • dotacje z pożyczką,
 • pożyczkę.

Sama wymiana kotła mogłaby spowodować dość dotkliwy wzrost kosztów ogrzewania. Dlatego dofinansowaniem została objęta również:

 • termomodernizacja,
 • wymiana okien,
 • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
 • montaż kolektorów słonecznych,
 • montaż paneli fotowoltaicznych,
 • montaż wentylacji z odzyskiem ciepła.

Możliwość uzyskania dotacji jest zależna od tego, w jakim czasie zostało wydane pozwolenie na budowę oraz jakie źródło ciepła zostało wykonane w domu.

Kocioł starej generacji

W przypadku, gdy nasz dom jest wyposażony w kocioł niespełniający wymagań programu "Czyste Powietrze", to data budowy domu nie ma w tym przypadku większego znaczenia. W ramach tej sytuacji możemy wnioskować o dotację oraz pożyczkę na:

 • wymianę źródła ciepła spełniające nie tylko wymagania programu, ale również wszelkie normy emisyjne wskazane przez UE oraz budowę przyłącza. Chodzi tutaj o wszelkie źródła ciepła, które służą do ogrzewania wody. Możemy się starać o dofinansowanie dwóch źródeł ciepła,
 • docieplenie przegród zewnętrznych budynku,
 • docieplenie przegród wewnętrznych budynku,
 • wymiana oraz montaż stolarki zewnętrznej,
 • montaż oraz modernizacja wszelkich instalacji grzewczych oraz instalacji związanej z ciepłą wodą,
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowanie może również objąć samą dokumentację przyszłego przedsięwzięcia:

 • audyt energetyczny budynku - można na niego otrzymać dofinansowanie pod warunkiem, iż zostaną wykonane wszelkie prace z nim związane,
 • projekt branżowy - muszą zostać prace z nim związane, aby brać to pod uwagę,
 • ekspertyza ornitologiczna oraz chiropterologiczna - jeśli budynek wymaga wykonania takich czynności.

Ocieplone przegrody ponadto będą musieli spełnić wymogi WT 2021. W innym przypadku modernizacja nie zostanie objęta programem "Czyste Powietrze".

Stary kocioł gazowy a pozwolenie na budowę

Jeśli pozwolenie na budowę zostało wydane po 2002 r., a zainstalowane źródło w domostwie nie jest w stanie spełnić wymagań, a nie jest to kocioł na paliwo stałe, to nie spełniamy wymagań programu. Dopiero jego wymiana na własny koszt sprawia, iż możemy się zakwalifikować do programu "Czyste Powietrze". 

Nowe źródło ciepła a pozwolenie na budowę

Pojęcie "nowe źródło ciepła" oznacza tutaj takie, które spełnia normy zawarte w programie "Czyste Powietrze". Dotyczy to sytuacji, gdy pozwolenie na budowę zostało wydane przed 16 grudnia 2002 r. W takim przypadku dostaniemy dofinansowanie na termomodernizację. Jednakże nie otrzymamy dofinansowania na wymianę źródła ciepła. Jeśli pozwolenie zostało wydane po 16 grudnia 2002 r., to jedyną opcją będzie pożyczka na kupno oraz montaż paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych.

Dom w trakcie budowy a dofinansowanie

Jeśli dom nie został oddany do użytku, to również możemy się starać o dofinansowanie:

 • kupna wraz z montażem źródła ciepła, które spełnia warunki programu,
 • kupno oraz montaż kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych.

Warunkiem obligatoryjnym jest to, iż przegrody zewnętrzne muszą spełniać normy WT 2021.

Dotacja a pożyczka

Bezzwrotna dotacja jest w stanie pokryć do 90% kosztów związanych z inwestycją, pozostałą część może pokryć pożyczka. Od uzyskanej dotacji nie będziemy oczywiście musieli płacić podatku. Montaż kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych można sfinansować do 100% kosztów kwalifikowanych wyłącznie przy pomocy pożyczki. Na pożyczkę mogą liczyć wyłącznie te osoby, które zostaną zakwalifikowane do późniejszej jej spłaty. Maksymalny koszt dotacji wynosi 53 tys. . Wysokość dotacji będzie zależała oczywiście od wysokości dochodów.

Czym są koszty kwalifikowane

Na poszczególne etapy związane z termomodernizacją zostały nałożone limity jednostkowe. Pokrótce, są to koszty inwestycyjne, które są kwalifikowane do dotacji lub pożyczki. Dofinansowanie obejmie tylko tę część, która znajdzie się w limitach, resztę poniesie inwestor. To, co istotne, to minimalny koszt kwalifikowany, który wynosi 7 tys. . Poza tym trzeba spełnić następujące warunki:

 • inwestycja musi zostać rozpoczęta w terminie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, nie przed 1 stycznia 2018 roku,
 • prace należy zakończyć w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowani maksymalnie nie później niż 30 czerwca 2029roku.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie?

Wniosek można wypełnić nawet w aplikacji internetowej na stronie internetowej właściwego województwa. W pierwszej kolejności należy dokonać rejestracji na portalu beneficjenta oraz pobrać elektroniczną wersję dokumentu. Jeśli ktoś posiada profil zaufany ePUAP, to wniosek można również złożyć elektroniczne. Jeśli nie ma takiej możliwości, to wniosek należy złożyć osobiście w wojewódzkim oddziale funduszu. We wniosku powinniśmy podać przede wszystkim koszt poszczególnych etapów prac, dobrze jest załączyć jakiś kosztorys. Na tym etapie nie wymaga się zawartej umowy z wykonawcą lub dostawcami materiałów budowlanych. Jako załączniki obowiązkowo musi być prawo własności danej budowli oraz dokumenty, które potwierdzą nasze dochody, a także oświadczenie związane z możliwościami podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Wniosek podlega weryfikacji przez uprawnione osoby, które mogą wezwać do uzupełnienia braków w nim. Osoba wybrana przez fundusz dokona również wstępnej kontroli, aby ustalić, czy dane prace powinny być wykonane. Jeśli nasza inwestycja jest w trakcie budowy, to będziemy musieli na pewno okazać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zostanie przygotowana umowa o dofinansowanie przez fundusz. Mogą być one zawarte do 31 grudnia 2027 r.

Kiedy nastąpi wypłata dofinansowania?

Wypłata dotacji nastąpi wyłącznie po zrealizowaniu danego etapu inwestycji lub jej całości. Przed wypłatą na miejsce przeprowadzonej inwestycji również uda się pracownik, który dokona kontroli przeprowadzonych prac. Dopiero po zakończonej kontroli możemy spodziewać się przelewu w terminie 30 dni. Jeśli inwestor nie spełnił stosownych warunków, to wypłata może zostać zawieszona lub anulowana. Później w ciągu trzech lat możemy się spodziewać kontroli, która ustali trwałość przeprowadzonej inwestycji oraz, czy np. nie zostało zmienione przeznaczenie budynku. Na pewno wobec tego przez określony czas nie będziemy mogli sprzedać wybudowanego przez nas domu. By nie narazić się na negatywne konsekwencje, umowę należy zawrzeć u notariusza wraz z stosownymi klauzulami, które nas przed tym uchronią.

‹ powrót